Πηνελόπη Κασανή

Governance Risk & Assurance Partner

Πηνελόπη Κασανή

Υπηρεσίες

  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης
  • Εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων και υπηρεσίες διασφάλισης

Τομείς

  • Ασφάλειες
  • Βιομηχανία
  • Εκπαίδευση
  • Ναυτιλία και μεταφορές
  • Ξενοδοχεία και Τουρισμός